Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

STUDIJE MIRA: SUKOB, MIR I RAZVOJ

w

Studije mira: Sukob, mir i razvoj

52 pages, pdf
 Download Back

 

Studije mira: Sukob, mir i razvoj

Publisher:

Volume: 52 pages, pdf

Description:

Podela sukoba prema uzrocima je veoma važna s obzirom na to da ukazuje na nekompatibilnosti koje su prisutne u sukobu. One predstavljaju koren tzv. drveta sukoba iz koga se generišu motivi, percepcije i stavovi koji naknadno mogu dovesti do nasilnog ponašanja. Ovakvi stavovi se najčešće stvaraju u dužem vremenskom periodu, dok okidač za početak sukoba može biti jedan konkretan događaj koji, po svojoj prirodi, nije nužno ozbiljan, ali može izneti na svetlost dana sva nezadovoljstva koja su se stvarala dugi niz godina ili decenija. Jedan ovakav primer je Tunis (a nakon toga i cela severna Afrika i delovi Bliskog istoka) gde je samopovređivanje jednog uličnog prodavca dovelo do serije protesta koji su postali poznati kao „Arapsko proleće”, koji su doveli do smene režima u državama kao što su Tunis i Egipat, ali i do započinjanja oružanog sukoba u Siriji 2011. godine, koji traje do danas i koji je, do sada, odneo više stotina hiljada života.

Jedan sukob, pogotovu ako je dugotrajan, može imati više osa sukoba. Takvi sukobi su Izraelsko-palestinski ili sukob u Sudanu gde je trajanje neprijateljstava uslovilo usložnjavanje procesa i povećanje broja aktera. Upravo zbog toga, ovakvi sukobi se ne mogu svesti na samo jedno pitanje već iziskuju holistički pristup koji će obuhvatiti rešavanje svih ili barem većinu spornih pitanja. S druge strane, veliki broj sukoba ima jednu osnovnu liniju koja se može uzeti kao generativna sila nasilja. Uopšteno gledajući, ona se može ticati identitetskih pitanja, pristupa centralnoj vlasti ili ekonomskim i političkim koristima koje mogu proizaći kao rezultat oružanog sukoba.