Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

w

Прирачник за партиципативно буџетирање

57 pages, pdf
 Download Back

 


Прирачник за партиципативно буџетирање


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2010

Volume: 57 pages, pdf


Description

Публикацијата „Прирачник за партиципативно буџетирање“ е алатка којашто треба да им послужи на граѓанските организации, државните службеници, студентите и општо на јавноста да се запознаат со основните поими и факти за буџетот во Република Македонија, за економијата на јавните пари и за концептот на партиципативното буџетирање.
Намерата на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и на Универзитетот Американ колеџ Скопје како издавачи на оваа публикација е да придонесат „комплексниот“ буџет да биде појасен и лесно читлив за јавноста, а наедно и да овозможат граѓаните на Република Македонија да бидат активни чинители и вклучени во дебатите околу буџетот како на национално така и на локално ниво.