Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА ИПА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

w

Прирачник за ИПА за граѓанските организации

52 pages, pdf
 Download Back


Прирачник за ИПА за граѓанските организацииPublisher: CEE Bankwatch Network

Volume: 52 pages, pdf

Description

Овој Прирачник има цел да даде насоки и да ги поддржи граѓанските организации во земјите од Западен Балкан како и главните чинители кои се заинтересирани или вклучени во претстојниот програмски циклус за претпристапно финансирање, и да им овозможи целосно да ги искористат сите можности за учество на јавноста во овој процес. Најпрвин е даден краток вовед во формалниот процес на програмирање по што следат неколку студии на случај за позитивни и негативни примери кои го илустрираат искуството од процесите на програмирање во разни држави. Потоа следи осврт на можностите за учество на јавноста во планирањето на претпристапните средства во државите од Западен Балкан и, на крајот, Прирачникот дава информации за следните чекори како и препораки за транспарентно и партиципативно програмирање на претпристапното финансирање.