Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

UDHËZUES PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE: UDHËZUES M...

w

Udhëzues Për Organizatat e Shoqërisë Civile: Udhëzues mbi Fondet IPA

44, pdf
 Download Back


Udhëzues Për Organizatat e Shoqërisë Civile: Udhëzues mbi Fondet IPA


Publisher: CEE Bankwatch Network

Volume: 44 pages, pdf

Description

Ky udhëzues ka për qëllim të japë disa orientime dhe të mbështesë OJQ-të dhe palët e interesuara ose të përfshira në vendet e Ballkanit Perëndimor në ciklin e ardhshëm të programimit për financimet e paraaderimit, duke mundësuar eksplorimin e të gjitha mundësive për pjesmarrjen e publikut në këte proçes. Pas nje hyrjeje të shkurtër në proçesin formal te programimit, do të ilustrohen disa raste studimore të shembujve pozitivë dhe negativë nga eksperienca në proçeset e programimit në vende të ndryshme, ndjekur kjo nga një pasqyrim i mundësive për pjesmarrjen e publikut në financimet e paraaderimit në vendet e Ballkanit Perëndimor.