Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

QASJA QYTETARE NË QEVERISJEN LOKALE

w

Qasja Qytetare Në Qeverisjen Lokale

22, pdf
 Download Back


Qasja Qytetare Në Qeverisjen Lokale
Publisher: Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC), Kosovo

Date: November, 2013

Volume: 22 pages, pdf

Description

Në Kosovë, pjesëmarrja qytetare, është e rregulluar dhe e garantuar me Kushtetutë dhe ligj. Neni 45 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës garanton të drejtën e publikut për të ndikuar në vendimet e institutucioneve të shtetit. “Institucionet shtetërore mbështesin mundësitë për pjesëmarrjen e çdonjërit në aktivitete publike dhe të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në vendimet e organeve publike”. Pjesëmarrja e qytetarëve në nivel lokal rregullohet përmes ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Ligjit për Qasje në Dokumente Zyrtare, Ligji për Klasifikimin e Dokumenteve Zyrtare si dhe statutit dhe rregulloreve komunale. Ligji për Vetëqeversjen Lokale paraqet bazën ligjore për sistemin e vetëqeverisjes së komunave. Individët dhe OJQ-të mund të përfshihen në vendimmarrje në nivel lokal, përmes disa mënyrave. Megjithatë, edhe pse infrastruktura ligjore përcakton dhe obligon komunat të aplikojnë mënyrat dhe mekanizmat e pjesëmarrjes së qytetarëve, pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje në qeverisjen lokale, në përgjithësi mbetet akoma e ulët.