Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MENAXHIMI I KONFLIKTIT DHE NEGOCIATAT

w

Menaxhimi I Konfliktit dhe Negociatat

88, pdf
 Download Back

 


Menaxhimi I Konfliktit dhe NegociatatPublisher: Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC), Kosovo

Volume: 88 pages, pdf

Description

Më 2001 Qendra Ndërkombëtare Olof Palme (Palmcenter) ka filluar të përqendrohet në menaxhimin e konfliktit, duke shtruar pyetjet “si punojmë në terren ne dhe partnerët tanë me konfiktin?” Objektivë e këtij kursi ka qenë arritja e një kuptimi më të mirë për lëmitë që janë të lidhura me konfliktin dhe zhvillimin. Rezultatet janë prezentuar në “Doracak për të punuar me konfliktin, demokracinë dhe ndryshimet shoqërore” (Neustaeter, 2002). Me këtë doracak, si pikë fillimi, Palmcenter ka vazhduar të zhvillojë kuptimin ndaj konfliktit dhe menaxhimin e konfliktit. Ne kemi kënaqësinë t’jua prezentojme verzionin e ripërpunuar të këtij doracaku, Akademia e Konflikit.