Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ANALIZA STEPENA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE ZA BORBU PROT...

w

Analiza stepena implementacije Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014 - Drugi periodicni izvjestaj Transparency International BiH

98 pages, pdf
 Download Back

Analiza stepena implementacije Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014
Drugi periodicni izvjestaj Transparency International BiH

 

Publisher: Transparency International Bosnia and Herzegovina (TI - BiH), BiH

Date: Mart 2011

Volume: 98 pages, pdf


Description

Obzirom na prepoznatu potrebu za uspostavljanjem institucionalizirane saradnje sa institucijama vlasti, kao i efikasnih mehanizama za monitoring i evaluaciju provođenja aktivnosti predviđenih Strategijom, a koji bi omogućili kontinuiran, aktivan i održiv angažman organizacija civilnog društva u ciklus kreiranja i provođenja politika, Transparency International BiH je inicirao potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Ovim se namjerava promovirati učešće civilnog društva i nevladinih organizacija u prevenciji korupcije i borbi protiv korupcije, te jačanje transparentnosti i osiguranje efikasnog pristupa informacijama, a sve u cilju dosljednog provođenja Strategije u kontekstu reformskog puta Bosne i Hercegovine.