Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

УЛОГАТА НА ЕКОНОМСКАТА ДИПЛОМАТИЈА ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ...

w

Улогата на економската дипломатија во остварувањето на безбедноста

108 страни, пдф
 Download Back

 

Улогата на економската дипломатија во остварувањето на безбедноста

Издавач: Мартина Белеска

Обем: 108 страни, пдф

Опис:

Дипломатијата е клучна алка во остварувањето на политиката на една држава насочена кон остварување на националните интереси . Аналогно на тоа економската дипломатија придонесува во остварување на безбедноста на државата. Од тука акцентот на магистерскиот труд е ставен на утврдување на конзуларноста на економската дипломатија и безбедноста како и утврдувањето на клучните детерминанти кои влијаат на економската дипломатија.

Во овој контекст овој магистерски труд терба да одговори на две клучни прашања. Првo,како дипломатијата придонесува во остварувањето на безбедноста ? Второ, каква е меѓузависноста на економската дипломатија и безбедноста во случајот со македонската држава ? Придонесот на економската дипломатија врз националната безбедност во доменот на спречување на економска активност насочена кон загрозување на националните интереси.