Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИДНИНАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ, НЕГОВАТ...

w

Иднината на системот за глобално позиционирање, неговата улога вo воените мисии и националната безбедносна инфраструктура

124 страни,пдф
 Download Back

 

Иднината на системот за глобално позиционирање, неговата улога вo воените мисии и националната безбедносна инфраструктура

Издавач: Ива Мангутова

Опис: 124 страни,пдф

Обем:

Модерната технологија на дснешницата ни овозможува можности за користење иа модерни урсди, со што сс олеснува совремсното живссње и примеиа иа иститс во многу дифсренцијалии аспскти на општсството. Како едма од главните користи од модерната техпологија можеме да ја иосочимс иавигацијата на сателититс, која сс овозможува преку ситс светски системи за сателитска навигација и глобалио позиционираме, како на примср ГПС систсмот пред се, рускиот ГЛ0НАСС и европскиот систем Галилео, а потоа и региониалните системи како јапонскиот систсм - QZSS - Quasi Zenith Satellite System, киисскиот - BeiDou и иидискиот IRNSS - Indian Regional Navigational Satellite System.