Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЧЛЕНСТВОТО ВО ПАРТНЕРСТВОТО ЗА МИР КАКО ОСНОВА ЗА ВКЛУЧ...

w

Членството во партнерството за мир како основа за вклучување во НАТО и остварената координација на национално ниво

9 страни, пдф
 Download Back

 

Членството во партнерството за мир како основа за вклучување во НАТО и остварената координација на национално ниво

Издавач: Оливер Бакрески

Обем: 9 страни, пдф

Опис:

Асоцирањето на Република Македонија во HATO е тема која е секојдневно присутна во нашата држава. Посебна актуелност и важност на темата и дава тоа што во Република Македонија е присутна мисијата на HA TO, забрзани ceреформите во Армијата за исполнување на стандардите на HA TO, интензивирано е учеството во мисии кои  ги предводат членките на Партнерството за мир и ja очекуваме поканата за членство во HA TO. Значи, може да ce констатира дека станува збор за мошне значајна проблематшка која претставува и основен мотив за проучување на прашањата кои ce поврзани со нашето интегрирање во HATO. На патот кон нашиот прием во HATO како воено-политичка организација соодветно внимание треба да му ce посвети на иницијативата Партнерство за мир. Оваа амбициозна програма беше формирана во почетокот на деведесетите години на минатиот век и во основа придонесува да ce подготват државите претенденти за членство во HATO преку конкретна програма и поддршка. Во основа земјите членки на HATO 1о издигнаа Партнерството за мир на највисоко политичко ниво со стратегискиот концепт, додека партнерите од програмата ПзМ потполно го подржаа и дадоа значителен придонес во остварување на целите na HATO.