Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MEĐUNARODNA BEZBEDNOST: TEORIJE, SEKTORI I NIVOI

w

MEĐUNARODNA BEZBEDNOST: TEORIJE, SEKTORI I NIVOI

57 pages, pdf
 Download Back

 

 MEĐUNARODNA BEZBEDNOST: TEORIJE, SEKTORI I NIVOI

Publisher: Filip Ejdus

Volume: 57 pages, pdf

Description:

Pisanje ove knjige započeo sam 2009. godine, kada sam počeo da pišem doktorat na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, ali i da radim u ovoj ustanovi kao asistent profesora Miroslava Hadžića na predmetima iz oblasti studija bezbednosti. Ono što je bilo namenjeno internoj upotrebi i radu sa studentima, početkom 2010. godine pretvaram u knjigu, zahvaljujući fi nansijskoj podršci Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Stoga i ne treba da čudi to što knjiga Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi gotovo u stopu prati nastavni plan i program na predmetu Nauka o bezbednosti, koji pohađaju studenti četvrte godine Međunarodnog smera. Osim sadržinom, trudio sam se da knjigu i for[1]mom prilagodim udžbeničkim standardima i potrebama studenata kako bi, nadam se, na zanimljiv način bili upoznati sa akademskom literaturom iz oblasti studija bezbednosti. Knjiga predstavlja, pre svega, kritički pregled akademske literature iz ove oblasti, koja je u poslednjih nekoliko decenija doživela ekspanziju.

Ipak, nijedan pregled literature, koliko god on bio kritički i obuhvatno napisan, ne može biti potpuno objektivan i kompletan. Postoji mnogo načina da se ovakva knjiga napiše. Studije bezbednosti, kao uostalom i širi korpus političkih i društvenih nauka, suštinski se razlikuju od egzaktnih prirodnih nauka. Tačnije, za razliku od matemaike ili fizike, u kojima se teorijske hipoteze precizno i kvantitativno izražavaju i empirijski proveravaju, u političkim naukama i međunarodnim odnosima to nije uvek slučaj. Samim tim, u ovim društvenim disciplinama postoji mnogo veći prostor za paralelno postojanje podjednako validnih interpretacija. Kako će činjenice biti odabrane, objašnjene i shvaćene opet zavisi od konteksta u kojima istraživači rade, kao i od njihovih ličnih sklonosti, vrednosti, iskustava ili interesa. Treba, stoga, na početku jasno reći da pristup koji sam odabrao nije ni jedini mogući ni najbolji od svih. Ova knjiga predstavlja samo jednu moguću selekciju i interpretaciju tekstova za koje sam smatrao da su nezaobilazni u studijama bezbednosti. Izbor tekstova sam vršio na osnovu mnoštva više ili manje svesnih ličnih sklonosti, sposobnosti, ograničenja i intelektualnih uticaja kojima sam bio izložen tokom proteklih godina.