Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

VODIČ KROZ INFORMACIONU BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI

w

VODIČ KROZ INFORMACIONU BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI

86 pages, pdf
 Download Back

 

VODIČ KROZ INFORMACIONU BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI

Publisher: Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd Unicom Telecom, Beograd IBM, Beograd Juniper, Beograd

Volume: 86 pages, pdf

Description:

Dobro došli u „Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji 2.0“. Svrha ove publikacije je da pruži sveobuhvatan pregled stanja sajber bezbednosti u Republici Srbiji sa naglaskom na dosadašnji normativni i strateški okvir. Stanje je analizirano na osnovu obaveza i očekivanja sa kojima se zemlja susreće, s obzirom na članstvo u raznim međunarodnim i regionalnim režimima, organizacijama, inicijativama i mehanizmima i saradnju sa njima. Da bi se izbegao autoritativan pristup, ova studija takođe sadrži informacije, činjenice i savete gde i na koji način Republika Srbija može da traži savete, partnere i opštu podršku za uspostavljanje i jačanje celokupnog nacionalnog okvira za sajber bezbednost, te tako istovremeno radi na ispunjavanju svojih obaveza prema međunarodnim partnerima.

„Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji 2.0“ je nastavak prethodnog izdanja koje je izdala Misija OEBS-a u Srbiji, pod naslovom „Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji“. Privatna firma Saga New Frontier Group je ponovo štampala prvo izdanje Vodiča nakon što ga je prepoznala kao publikaciju koja pruža praktične i konstruktivne smernice za dalji razvoj u ovom sektoru, kroz multidisciplinarni i holistički pristup, sa ciljem da ujedini i pronađe zajedničku osnovu za sve relevantne aktere u zemlji - od javnog do privatnog sektora, kao i od strateškog do operativnog sektora.1 Prema tome, ova studija predstavlja ažuriranu i revidiranu verziju prethodne publikacije, pripremljenu sa idejom da se nastavi sa izradom sveobuhvatnih referentnih dokumenata za sve zainteresovane strane angažovane u oblasti sajber bezbednosti u Republici Srbiji. Važno je napomenuti da je veliki broj argumenata, analiza, zaključaka i preporuka predstavljenih u Vodiču rezultat rada neformalnog okvira javno-privatnog partnerstva, poznatijeg pod nazivom ‘Petnička grupa’, kako je i objašnjeno u narednim poglavljima. Ovu publikaciju, kao i njeno prethodno izdanje, stoga treba posmatrati kao nusproizvod zajedničkih napora usmerenih na uspostavljanje operativnog okvira javno-privatnog partnerstva u zemlji, i autor koristi priliku da se zahvali svim članovima ove grupe.