Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

UPRAVLJAMO LI RAZVOJEM?

w

Upravljamo li razvojem?

73 pages, pdf
 Download Back


Upravljamo li razvojem?

 
Publisher: Centar za menadžment, razvoj i planiranje MDP Inicijative

Date: March, 2011

Volume: 73 pages, pdf


Description:
 
Pitanje značaja i percepcije lokalnog ekonomskog razvoja (LER) sa pozicije jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) u velikoj mjeri je izmijenjeno tokom posljednjih nekoliko godina. Kao ključni razlog izmijenjene percepcije može da se navede uticaj tranzicije kroz koju BiH prolazi, procesa privatizacije i uticaja globalizacije. Proces tranzicije, odnosno proces promjene društvenog uređenja, između ostaloga, manifestovao se kontinuiranim tendencijama ka decentralizaciji, i funkcionalnoj i fiskalnoj, što je uslovilo izmijenjen pristup kada je u pitanju upravljanje JLS-om. Izmijenjene su nadležnosti JLS-a, a samim tim izmijenjen je odnos prema LER-u. Loše proveden proces privatizacije, usljed kojeg je većina preduzeća postala nekonkurentna na tržištu, doveo je do smanjenja ili čak odsustva ekonomske aktivnosti na prostoru pojedinih JLS-ova, usljed čega je menadžment bio prinuđen da se ozbiljnije pozabavi pitanjima kreiranja odgovarajućeg poslovnog okruženja i iniciranja određenih privrednih aktivnosti na vlastitoj teritoriji. Na kraju, proces globalizacije, kao opšti društveni fenomen novog doba, sa svim svojim posljedicama na društvo u cjelini, postavio je niz izazova pred menadžment JLS-a, koji su u direktnoj vezi sa lokalnim razvojem (mobilnost proizvodnih faktora, intenziviranje konkurencije među JLS-ovima itd.).