Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

НАТО И ЕНЕРГЕТСКАТА БЕЗБЕДНОСНА ДИЛЕМА

w

НАТО и енергетската безбедносна дилема

14 страни, пдф
 Download Back

 

НАТО и енергетската безбедносна дилема

Издавач: Тони Милески

Обем: 14 страни, пдф 

Опис:

Основната интенција на лрезентираниот труд лретставува обид за лриближување и лојаснување на дебатата за енергетската безбедност во рамките на „еволуирачкиот“ НАТО. Состојбите во лолето на енергетското снабдување не претставуваат само економска тематика, односно, cè повеќе ги окупираат работните агенди и на другите инстшуции на меѓународната сцена. Поконкретно, трудот ce осврнува на обидот за политизација и секуритизација на енергетското снабдување, вклученоста иулогата на НАТО на полего на енергетската безбедност како и сложеноста во дефинирањето на таквата улога на Алијансата. Трудотги разгледува аргументите кои одат во лрилог на лотребата за посериозното инволвирање на НАТО, и ги елаборира почетоците на таквите размислувања во стратегиските документи на Алијансата. Исто така, ce анализирани и елементите кои би можеле да претставуваат „кочница“во јасното дефинирање на местото иулогата на НАТОво енергетската безбедност. Енергетската безбедносна дилема преставува сериозенлоказателзаможнителасокина еволуирањетонаАлијансата и нејзиниот иден ангажман во современите меѓународни односи.