Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ И ЗОШТО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ?

w

Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме?

20 страни, пдф
 Download Back

 

 Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме?

Издавач: Фондација Метаморфозис

 Обем: 20 страни, пдф

Опис

Информациите претставуваат крвоток на секоја организација. Со поимот информација се означува резултатот на обработка, собиерање, манипулирање и организирање на податоци на начин што го зголемува знаењето на примателот. Во контектст на безбедноста на информациите, првичната дефиниција е дека информацијата е средство на организацијата, кое како и сите други деловни средства има вредност за организацијата и поради тоа е потребно да биде соодветно заштитена. Основните типови на информации се: Испечатени или напишани на хартија, сочувани во електорнска верзија (компјутер, диск, ЦД,..), испратени преку пошта или други електронски врски, прикажани на организациските промотивни материјали, кажани во разговор (директно или преку телефон). Безбедноста на информациите е битна за успехоѕ на секоја организација и бар ефективно управување. Безбедноста на информациите претставува обезбедување доверливост, интегиритет и достапност на пишаните, изречените и компјутерските информации. Изразите безбедност на информации и компјутерска сигурност често се користат како синоми, ако вториот поим всушност се однесува на поспецијализиран дел од пошироката област која се однесува на информациите во било која форма.