Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРАВО НА СЛОБОДА И НА БЕЗБЕДНОСТ

w

Право на слобода и на безбедност

68 страни, пдф
 Download Back

 

Право на слобода и на безбедност

Издавач: Европски суд за човекови права

 Обем: 68 страни, пдф

Опис

 

Овој „Водич за членот 5 од Конвенцијата“ е објавен од страна на Европскиот суд за човекови права во 2012 год., како дел од низата студии на неговата судска практика во врска со одредени членови на Конвенцијата (Оригиналната англиска верзија на овој водич ќе ја најдете на интернет на www.echr.coe.int “Case-Law/Case-Law Analysis/Case-law guides“). Целта на преводот на овој водич на македонски јазик е да се зголемат знаењата за оваа важна материја, а со тоа и заштитата на човековите права. Затоа, целна група на оваа публикација не се само правниците од сите професионални групи, како и студентите по право, а пред сè адвокатите, туку и сите оние кои евентуално се засегнати со повреда на нивните права кои произлегуваат од членот 5 на ЕКЧП, но и оние кои работат со такви потенцијално засегнати лица. Притоа, важна целна група се сите оние кои во рамките на државните организации и установи се занимаваат со кривичниот прогон и со извршувањето на казната.