Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПОЛИ...

w

Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

46 pages, pdf
 Download Back

 Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

Publisher: Центар за управување со промени

Volume: 46 pages, pdf

Description:

Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Погла- вјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“. Имајќи предвид дека методологијата треба да послужи за практична изработка на мониторинг и на евалуации на конкретни политики, во методологијата се дадени примери од Поглавјето 23. Иако освртот е даден на примери од ова поглавје, цениме дека е потребно да истакнеме дека процесите на мониторинг и на евалуација се универзални активности и се апликативни на сите видови политики, проекти и програми.