Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ТЕМАТСКИ ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЕКТОТ „СЛЕДЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО ВО...

w

Тематски извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата

63 pages, pdf
 Download Back

 Тематски извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата

 

 Publisher: EPI

 

Volume: 63 pages, pdf

 

Description:

„Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива“ цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокусот кон прашањата за конкурентноста и развојот. Стратегијата беше донесена во 2013 година, а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната соработка е еден од условите за напредок во процесот на пристапување на државите од регионот кон Европската унија. Стратегијата е концентрирана околу четири меѓусебно поврзани столбови на развој, од кои столбот „Владеење за раст“ има три димензии: Ефективни јавни услуги, Спречување на корупција и Правда. Во областа Правда се идентификувани три приоритети, меѓу кои и „Подобрување на ефикасноста и компетентноста: Преглед на квалитетот, ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите.“