Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

РЕШЕТЕ ГО СПОРОТ - ДА, ЗА МЕДИЈАЦИЈА

w

Решете го спорот - да, за медијација

186 pages, pdf
 Download Back

 Решете го спорот - да, за медијација

 

Publisher: EPI

 

Volume: 186 pages, pdf

 

Description:

Македонија би сакала да ја зголеми употребата на медијацијата. Професионализацијата на медијаторите во Европа е неопходна за понатамошниот развој на пазарот за медијација, и странките и препорачувачите треба да имаат доверба во постапката и во медијаторите. Искуството на останатите земји покажа дека квалитетот на медијаторите е услов - sine qua non медијацијата да биде успешна. ЕПИ побара од Центарот за управување со конфликти да подготви критериуми за медијатори.Сепак, овие критериуми имаат мала вредност ако не се дел од системот за обезбедување квалитет. Оттука, овој извештај содржи скица за развој на севкупната рамка за обезбедување квалитет и се состои од: Квалитет на медијаторите, вклучувајќи критериуми за проценка - Квалитет на обуките за медијација (вклучувајќи курикулум за обука и проценка на обучувачи) - Квалитет на проценувачите на медијаторите - Квалитетот на препорачаните лица/препорачувачите - Квалитет и веродостојност на имателот на регистарот.