Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА РАСПОЛОЖЛИВАТА ЕУ ЕКСПЕРТИЗА ВО РЕПУБЛИКА МА...

w

АНАЛИЗА НА РАСПОЛОЖЛИВАТА ЕУ ЕКСПЕРТИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ПОТЕНЦИЈАЛ, ИСКОРИСТЕНОСТ, ПРЕДИЗВИЦИ, МОЖНОСТИ

16 pages, pdf
 Download Back

 АНАЛИЗА НА РАСПОЛОЖЛИВАТА ЕУ ЕКСПЕРТИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ПОТЕНЦИЈАЛ, ИСКОРИСТЕНОСТ, ПРЕДИЗВИЦИ, МОЖНОСТИ

 

Publisher: EPI

 

Volume: 16 pages, pdf

 

Description:

Цел на оваа анализа е да се утврдат расположивите потенцијали – знаења и вештини за ЕУ во Република Македпнија, нивната искористеност, како и потребите за натамошно развивање и користење на експертиза за ЕУ. Целна група опфатена со анализата беа експерти, кои по 2000 година ги имаат оформено свите постдиплпмски, специјалистички или докторски студии надвор од Република Македонија.