Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВОЈНА НА ГАСОТ, КОГА ЕЛИТИТЕ СЕ КАРААТ ГРАЃАНИТЕ ГУБАТ

w

Војна на гасот, кога елитите се караат граѓаните губат

3 pages, pdf
 Download BackВојна на гасот, кога елитите се караат граѓаните губат

 

Publisher: Асоцијација за Демократски Иницијативи

Volume:3 pages, pdf

Description

Поповеќе од 20 годи- ни, гасификацијата на Македонија по- лека се одвива. Со парите од клириншкиот долг, Ма- кедонија до 2020 година треба да има гасоводна мрежа низ целата територија. Во моментов, завршена е првата фаза, гасоводот Клечовце Штип што започна лани да се гра- ди, а од август 2016 година ќе почне изградбата на кракот Штип – Кава- дарци, започната е изградбата на гасоводот Штип – Неготино, а из- градбата на магистралните гасово- ди од Неготино до Битола и од Ско- пје до Гостивар преку Тетово следи во наредниот период. Крсте Мила- динов, генерален директор на МЕР, вели дека придобивка ќе имаат и стопанството и домаќинствата, а ќе се заштити и животната средина. - За реализацијата соработувавме со “Строј трансгас„ од Москва - рече Миладинов. (Нова Македонија).