Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЕНЕРГЕТСКА СИРОМАШТИЈА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРЕЖИВУВА...

w

Енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа: Преживувајќи го студот

16 pages, pdf
 Download Back

 Енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа: Преживувајќи го студот


Publisher: Асоцијација за Демократски Иницијативи

Volume:16 pages, pdf

Description

Регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) се соочува со многу проблеми во енергетскиот сектор, како ре- зултат на неговата бурна историја, која резулти- раше со инфраструктурни штети и стагнација или назадување на националните економии. Најчесто погрешно се претпоставува дека енергетската сиро- маштија ги има истите карактеристики во целиот регион, без оглед на културните, климатските и политички услови. Преку пракса и истражување се покажа дека регионалните и историските разлики играат значајна улога во ширењето и карактерис- тиките на енергетската сиромаштија[1].