Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, SOCIJALNA...

w

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, prava brabilaga i demobilisanih branilaca I njihovih porodica

353 pages, pdf
 Download Back

 Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, prava brabilaga i demobilisanih branilaca I njihovih porodica

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 353 pages, pdf

Description:

Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen ovim zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona. U okviru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno kantona, sredstva za zdravstveno osiguranje mogu se ulagati i na dobrovoljnoj osnovi.