Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PRAVO NA ŠTRAJK – NA UDARU?

w

Pravo na štrajk – na udaru?

22 pages, pdf
 Download Back

 Pravo na štrajk – na udaru?


Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 22 pages, pdf

Description:

Pravo na štrajk je na udaru. Radnici i njihovi sindikati bore se na raznim frontovima da steknu, ostvare i odbrane svoje pravo na štrajk. U sve većem broju zemalja prijavljuju se suspenzije i zabrane štrajkova, postupci uplitanja i sankcija koje se odnose na štrajkove. I na međunarodnom nivou pravo na štrajk je pod sve većim pritiskom. Vrhunac ovoga dogodio se na Međunarodnoj konferenciji rada (MKR/ eng. ILC) 2012. godine, kada je Grupa poslodavaca osporila postojanje međunarodno priznatog prava na štrajk zaštićenog Konvencijom Međunarodne organizacije rada (MOR/eng. ILO) broj 87, te dovela u pitanje ulogu me- đunarodnog mehanizma s najvećim autoritetom da pa- žnju svjetske javnosti skrene na slučajeve kršenja prava na štrajk. Ovi događaji potakli su organizaciju Friedrich-EbertStiftung (FES) da provede globalno istraživanje trendova I obrazaca kršenja prava na štrajk, s posebnim fokusom na zadnjih 5 godina (2012–2016. godina). Istraživanje pokazuje opseg kršenja, tj. ograničenja koja krše obaveze koje su utvrdila nadzorna tijela Međunarodne organizacije rada, kako u smislu zakonskog okvira, tako i u smislu stvarne prakse. Ključni rezultati istraživanja u ovom izvje- štaju upotpunjeni su uvidom do kojeg se došlo u pregledu novijih izvještaja Međunarodne organizacije rada (MOR) I Međunarodne konfederacije sindikata (MKS/eng. ITUC).