Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МАТЕРИЈАЛНА ДЕПРИВАЦИЈА, СИРОМАШТИЈА И СОЦИЈАЛНА ИСКЛУЧ...

w

Материјална депривација, сиромаштија и социјална исклученост во Република Македонија

76 pages, pdf
 Download BackМатеријална депривација, сиромаштија и социјална исклученост во Република Македонија Publisher: Friedrich Ebert Stiftung, Skopje

Volume:
76 pages, pdf

Description:

Oваа студија нуди детални податоци и анализи на прашањето на сиромаштијата и социјалната исклученост кај домаќинствата во Република Македонија применувајќи го најновиот приод на Европската унија (ЕУ) кој се состои од три различни димензии. Оттука, ова истражување детално се осврнува на опсегот на домаќинствата кои се соочуваат со овие три вида ризици, како и нивните социо-економски, етнички, просторни и други важни карактеристики.