Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БЕЗБЕДНА РАБОТА СО ТРАКТОРИ И ПРИКЛУЧНИ МАШИНИ

w

Безбедна работа со трактори и приклучни машини

331 pages, pdf
 Download Back

 

 Безбедна работа со трактори и приклучни машиниPublisher: Friedrich Ebert Stiftung

Volume: 331 pages, pdf

Description:

Современото земјоделско производство поставува значителни и многу бројни барања како во однос на тракторите, работните машини, така и во однос на човекот како корисник. Прилините за тоа се наоѓаат во сложеноста и интеракцијата на агротехничките, метеоролошките и биолошките услови кои го следат современото земјоделско производство. Многу бројните работни процеси во современото земјоделско производство денес не можат да се замислат без користење на современа земјоделска механизација, а една од основните машини кои имаат широка примена е тракторот.