Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА...

w

Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството

63 pages, pdf
 Download Back

                                                                      

Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанствотоPublisher: Friedrich Ebert Stiftung

Volume: 63 pages, pdf

Description:

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и други прописи, правата, обврските и одговор но стите на договорните страни кои го склучиле овој договор, а осо бено склучувањето, содржината и престанокот на договорот за вра ботување и други прашања од работните односи или во врска со работните односи во стопанството на РМ, како и начинот и постап ка та за решавање на меѓусебните спорови.