Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРАКТИКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО СФЕРАТА НА ...

w

Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација

48 pages, pdf
 Download Back

                                                                         

Практики и Препораки за Добро Управување во Сферата на Јавната Администрација
Publisher: Friedrich Ebert Stiftung

Volume: 48 pages, pdf

Description:

Евидентна е сè поголемата правна несигурност во државата, застој во процесите на реформи и назадување во процесот на ЕУ - интеграцијата. Иако ЕУ нотира умерен напредок во реформата на јавната администрација, посебно во областа на подобрување на услугите за граѓаните и за деловниот сектор, потребно е да се преземат дополнителни и посуштински напори. Потребно е и внимателно следење на примената на законите, што има клучна важност за справување со посочените недостатоци.
Концептот на „добро управување”, кон кој се стреми овој документ за политики, претставува дел од Европската повелба на фундаменталните права.