Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕ...

w

Сексуалното и репродуктивно здравје и лицата со попреченост

68 pages, pdf
 Download Back


Сексуалното и репродуктивно здравје и лицата со попреченостPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Date: април, 2014

Volume: 68 pages, pdf

Description

Истражувањето е дизајнирано со цел да направи преглед на документите, националните програми и политики поврзани со сексуалното и репродуктивно здравје и на правата и едукацијата за лицата со попреченост и воедно, да идентификува до колкав степен тие се синхронизирани со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост. Посебен акцент во истражувањето е ставен врз анализа на процесот на имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, со посебен фокус врз членовите кои го опфаќаат сексуалното и репродуктивно здравје и правата на лицата со попреченост: член 9 – Пристапност; член 16 – Слобода од експлоатација, насилство и злоупотреба; член 22 –Почитување на приватноста; член 23 – Почитување на домот и семејството и член 25 – Право на здравство.