Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЉУБОВ САМО ПО ЧАСОВИ

w

Љубов само по часови

64 pages, pdf
 Download Back


Љубов само по часови


Publisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Date: 2010

Volume: 64 pages, pdf

Description

Здружението на граѓани Х.Е.Р.А. постои за остварување на човековото право за пристап до квалитетни информации и услуги од областа на сексуалното ирепродуктивното здравје. Една од главните активности на Х.Е.Р.А. од самото формирање е врсничкото (пиер) образование за ХИВ/СИДА и СПИ, коешто се спроведуваше главно меѓу средношколците, но се опфатија и ранливи групи, други возрасни групи и групи професионалци. Веќе десет години ова е нашиот придонес кон неформалното сексуално образование, односно придонесот кон обезбедувањето на дел од информациите за сексуалноста на населението во Македонија. Иако овој пристап има многу предности, како на пример можноста за реплицирање, подобрената комуникација меѓу младите, можностите за креативно изразување, сепак повеќе од јасно е дека тој сам по себе не е доволен . Со други зборови, врсничкото образование може да биде само дополнување на формалните знаења и на помошта во користењето на стекнатите вештини, односно да биде поттик наученото да се применува во секојдневниот живот.