Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА СОВЕТИ НА МЛАДИ ВО ЛОКАЛНАТА САМ...

w

Проценка на програмата Совети на млади во локалната самоуправа

23 pages, pdf
 Download Back


Проценка на програмата Совети на млади во локалната самоуправа


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Декември, 2011

Volume: 23 pages, pdf


Description

Целта на Проценката на програмата Младинско учество во локалната самоуправа е да се документираат постигнатите резултати на советите на млади (СМ) и младинските парламенти (МП) во ЕЛС Штип, Ресен и Радовиш од почетоците на иницијативата која започна кон крајот на 2008 година до самиот крај на 2010 година. Целта на ова кратко истражување е да ги утврди добрите практики и научените лекции, со цел да се искористат за подобро функционирање на постоечките, а воедно и како насоки за новокреираните СМ и МП. Утврдените бариери и потешкотии со кои се соочуваат овие младински тела се земени предвид во препораките кои произлегуваат од оваа Проценка, со цел да се приспособи пристапот на СЕГА во иднина. Проценката почна да се одвива од септември 2010 година и траеше до крајот на декември 2010 година.