Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УЧЕСТВО НА ДЕЦАТА ВО ДОНЕСУВ...

w

Спроведување на правото на учество на децата во донесувањето одлуки во училиштата и локалните заедници

46 pages, pdf
 Download Back


Спроведување на правото на учество на децата во донесувањето одлуки во училиштата и локалните заедници


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Декември, 2011

Volume: 46 pages, pdf


Description

Овој извештај е дел од проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија“ кој го спроведува Коалицијата на младински организации СЕГА со поддршка на Детската Фондација Песталоци од Троген, Швајцарија. Целта на овој извештај е да даде приказ за состојбата со регулирањето и почитувањето на правото на учество на децата во донесувањето одлуки и спроведувањето на правото на здружување, како на национално ниво така и во 14 –те градови кои се вклучени во мониторингот. Извештајот се темели на изработениот систем за мониторинг на специфични членови од Конвенцијата кои се однесуваат на правото на учество на децата во донесувањето одлуки.