Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИК...

w

Анализа на спроведувањето на детските права во Република Македонија

115 pages, pdf
 Download Back


Анализа на спроведувањето на детските права во Република Македонија
 
 
Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија
 
Date: Јануари, 2010
 
Volume: 115 pages, pdf
 
 
Description
 
Во периодот Мај – Септември 2009 година Коалицијата на младински организации СЕГА реализираше обемно истражување за состојбата со спроведувањето на Конвенцијата за детски права во Република Македонија. Целта на истражувањето беше да се согледа состојбата со детските права во оние сегменти кои се од интерес на истражувањето, но истовремено да се направи и преглед на информациите кои државата ги дала до Комитетот за ОН за заштита на правата на децата преку двата извештаи кои се досега поднесени. Финалните резултати од истражувањето се: Анализа на состојбата од спроведувањето на детските права (фокус право на учество, право на здружување и право на квалитетно образование) и Алтернативен извештај за спроведувањето на Конвенцијата со препораки за идни активности кој е поднесен и ќе биде презентиран пред Комитетот во Февруари 2010 година.