Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА: МЛАДИНСКИ ПОТРЕБИ И МЛАДИНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ ...

w

Анализа: Младински потреби и младинско организирање во Република Македонија

87 pages, pdf
 Download Back


Анализа: Младински потреби и младинско организирање во Република Македонија


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Ноември, 2010

Volume: 87 pages, pdf


Description

Истражувањето на младинските потреби и младинското организирање во Македонија имаше општа цел да ги испита состојбите во младинскиот сектор и да ги регистрира евентуалните подобрувања или пак падови во однос на младинските потреби и младинското организирање. Во таа насока беше спроведен сеопфатен процес на прибирање информации за двете наведени сфери. За прибирање на информациите се користеше анкетата како главен инструмент, како за истражување на ставовите на младите, така и за мапирање на младинските организации. Како дополнителни инструменти, а се со цел подлабоко квалитативно да се анализираат собраните податоци, се реализираа 10 регионални дискусии (фокус групи со засегнати страни од различни градови во 5 региони и тоа Тетово, Охрид, Прилеп, Штип и Скопје) и една национална дискусија.