Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРЕГЛЕД НА ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НИЗ ...

w

Преглед на правните лекови во Република Македонија низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните

120 pages, pdf
 Download Back


Преглед на правните лекови во Република Македонија
низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните


Publisher: Институт за човекови права, Р. Македонија

Volume: 120 pages, pdf


Description

Во рамки на проектот „Преглед на правните лекови во Ре- публика Македонија низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните” финансиски поддржан од Амбасадата на САД, Институтот за човекови права (ИЧП), преку процес на отворени професионални дебати, имаше за цел да ги идентификува и да ги анализира состојбите на ефективноста на домашните правни средства во остварувањето и заштитата на правото на слобода на изразување и на правото на мирен собир. Тимови, составени од членови на ИЧП ги водеа овие дебати, собирајќи релевантни податоци потребни за изготвување анализа во која ќе бидат презентирани постојните правни средства во легислативата од оваа област, од практиката на нивната примена и заклучоци од процесот на ова истражување .