Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА ЗА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОС...

w

Анализа за одредбите на законот за граѓанска одговорност за навредата и клеветата

19 pages, pdf
 Download Back


Анализа за одредбите на законот за граѓанска одговорност за навредата и клеветата


Publisher: Институт за човекови права, Р. Македонија

Volume: 19 pages, pdf


Description

Проектот “Во насока на ефективна заштита на правото на слобода на изразување и слобода на медиуми во Република Македонија – идни предизвици” се фокусира на детектирање на актуелните проблеми кои што се однесуваат на ефективна заштита на правото на слобода на изразување и слобода на медиуми во Република Македонија и зголемување на разбирањето за националните и меѓународните стандарди за слободата на изразување и медиуми кај широк круг на инволвирани субјекти-правни и физички лица, судии, адвокати, новинари, претставници на законодавната и извршната власт, невладиниот сектор и слично. Овој проект е е финансиски поддржан од Амбасадата на САД .