Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ПРАВА НА ЗАЕДНИЦИТЕ-ПРАКТИКИ, МЕХАНИЗМ...

w

Човекови права и права на заедниците-практики, механизми и заштита

51 pages, pdf
 Download Back

 


Човекови права и права на заедниците-практики, механизми и заштита


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 51 pages, pdf


Description

Меѓународното право ги обврзува државите да ги „почитуваат“ индивидулните права на малцинствата за ефективно учество во јавниот живот, вклучувајќи ги и прашањата поврзани со идентитетот на малцинствата на национално и локално ниво во процесот на донесување на одлуките. Рамковната Конвенција за заштита на националните малцинства при Советот на Европа бара државите да „создадат“ неопходни услови за ваквото учество (член. 15).