Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СИТЕ СМЕ ЛУЃЕ: СЕКОМУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БЕЗ РАЗЛИКА ...

w

Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност

95 pages, pdf
 Download Back


Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2014

Volume: 95 pages, pdf


Description

П отребата од подготовка на основна студија за здравствената состојба на ромското население, здравствените детерминанти и пристапот до здравствената заштита, почитувањето на човековите права во здравствената заштита и усогласеноста на домашното законодавство со меѓународно утврдените стандарди за почитување и спроведување на здравствените права, произлезе од недостатокот на овие релевантни податоци. Ромското малцинство во РМ е маргинализирано по повеќе основи и живее во понеповолни социоекономски услови за разлика од другото население.