Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

РИЗИЧНИ ФАКТОРИ КАЈ РОМСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ПО ОДНОС НА ФЕН...

w

Ризични фактори кај Ромската популација по однос на феноменот трговија со луѓе

49 pages, pdf
 Download Back


Ризични фактори кај Ромската популација по однос на феноменот трговија со луѓе


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2006

Volume: 49 pages, pdf


Description

Трговијата со луѓе претставува комплексен и сериозен облик на насилство базирано на род, сериозно прекршување на човековите права, посебно на правата на жената. Во оваа насока особено е ранлива положбата на жените кои доаѓаат од најсиромашните и рурални региони, како и на оние кои припаѓаат на одредена етничка заедница, посебно ромската етничка заедница. Тешката состојба со која Ромите се соочуваат, како високиот степен на сиромаштија, недостаток од образование и малкуте можности за вработување, придонесуваат за нивно полесно втурнување во ланецот на трговија со луѓе.