Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ПО ОДНОС НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОД...

w

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во Р. Македонија

120 pages, pdf
 Download Back


Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје
и права на населението во Р. Македонија


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2012

Volume: 120 pages, pdf


Description

Истражувањето за сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението има цел да ги анализира состојбите поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје на жените и мажите во РМ, како што се знаењата, однесувањата и ставовите на населението, достапноста до здравствените услуги за сексуално и репродуктивно здравје, квалитетот на понудените здравствени услуги и задоволството од нив. Воедно истражувањето има цел да ги проучи детерминантите што влијаат врз репродуктивното здравје на населението во РМ.