Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИСТАП ДО ЛЕКОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕН...

w

Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија

16 pages, pdf
 Download Back


Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 16 pages, pdf


Description

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ - ЕСЕ во рамки на програмата за Јавно здравје и здравје на жените спроведе анализа за достапноста на лековите поврзани со здравјето на жените, со посебен осврт на лековите за остеопороза и препаратите со женски полови хормони кои се наоѓаат на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ). Во овој документ дадени се наодите од анализата, клучните проблеми кои се јавуваат во набавката на овие лекови и препораките за надминување на истите, со цел унапредување на достапноста на лековите.