Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО ОПШТА ПОПУЛАЦИЈА НА ТЕМА СЕМЕЈНО...

w

Прирачник за работа со општа популација на тема семејно насилство

37 pages, pdf
 Download Back


Прирачник за работа со општа популација на тема семејно насилство


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 37 pages, pdf


Description

Терминот “семејство” обично го поврзуваме со безбедност и заштита, слично на мир и меѓусебно разбирање. Но се почесто, дознаваме за оние кои, фигуративно говорејќи живеат во “воена зона”, каде страдаат најслабите и најранливите-зените, децата и постарите. Сепак, доминантен дел од жртвите на семејно насилство се жени. Затоа, ќе испитаме конкретна форма на насилство: семејно насилство врз жената, кога жената или некој друг не е заштитена од чинови на насилство извршени од мажот со кого е, или со кого била во постојана врска.