Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОЛЧЕЊЕТО НЕ Е ЗЛАТО

w

Молчењето не е злато

8 pages, pdf
 Download Back


Молчењето не е злато


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 8 pages, pdf


Description

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, грубо навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, спрема брачен другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи.