Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕКСУАЛНОТО И ...

w

Локален акционен план за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на населението во општина Кочани за 2012 година

20 pages, pdf
 Download Back


Локален акционен план за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје
на населението во општина Кочани за 2012 година


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 20 pages, pdf


Description

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ – ЕСЕ во партнерство со Општина Кочани спроведува програма во Општината со цел за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје на населението. Како дел од програмските активности беше формирана Работна група, во која влегоа претставници од локалната самоуправа, ЈЗУ Општа болница- Кочани, ЈЗУ Здравствен дом – Кочани, ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани, како и претставници од локалните граѓански организации и тоа Здружение на граѓани „Европско Кочани“ и Здружение на граѓани ЦККЕР „Светла иднина“. Целта на работната група беше да ги идентификува сферите на загриженост и проблемите во општината во однос на сексуалното и репродуктивно здравје и да подготви Локален акционен план за нивно надминување.