Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР И ОРГАНИЗАЦИСКИ ПОЛИТИКИ ВО ОДН...

w

Институционален одговор и организациски политики во однос на насилство на работно место

60 pages, pdf
 Download Back


Институционален одговор и организациски политики во однос на насилство на работно место


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 60 pages, pdf


Description

Истражувањето „Институционален одговор и организациски политики во однос на насилството на работното место“ претставува продлабочување на првите истражувачки сознанија за појавите на психичко и сексуално вознемирување на работното место втемелени во истражувањето со наслов „Насилство врз жени на работно место“. Имајќи ги предвид податоците од споменатото теренско истражување за застапеноста2 на психичкото и сексуалното вознемирување, сметавме дека е исклучително важно да се преземат истражувачки активности во однос на утврдување на институционалната поставеност, формалниот мандат и надлежностите на сите релевантни институции во однос на превенирање и заштита на работниците во случаи на психичко и сексуално вознемирување на работно место, но и уште поважно, нивното фактичко постапување и координација со цел ефикасна заштита на жртвите на вознемирување.