Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА...

w

Извештај за спроведување на Законот за заштита на правата на пациентите со фокус на механизмите за заштита на правата на пациенти

23 pages, pdf
 Download Back


Извештај за спроведување на Законот за заштита на правата на пациентите
со фокус на механизмите за заштита на правата на пациенти


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 23 pages, pdf


Description

Здравственипт систем, здравствената заштита и правата и обврските на здравствените работници, установи и пациенти во Република Македонија се регулирани со низа законски прописи. Правата на здравје и здравствена заштита е загарантирано со Уставот на Република Македпнија според кој „на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита“ и „граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственотп здравје и здравјето на другите“.Во согласност со уставните одредби, донесени се повеќе закони меѓу кои: Законот за здравствената заштита , Законот за заштита на правата на пациентите , Законот за здравственото осигурување , Закон за јавното здравје , Закон за менталното здравје и други закони кои потесно регулираат определена област од здравството.