Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ-СО ФОКУС НА ЛИЦАТА КОРИСНИ...

w

Заштита на права на пациенти-со фокус на лицата корисници на дроги

20 pages, pdf
 Download Back


Заштита на права на пациенти-со фокус на лицата корисници на дроги


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 20 pages, pdf


Description

Правото на здравје е меѓународно признато право. За првпат е дефинирано од страна на Светската здравствена организација како „право на секое лице на најдобро физичко и ментално
здравје што може да се постигне“. Лицата што употребуваат дроги и лицата зависни од дроги треба да имаат еднаков пристап до квалитетни и достапни здравствени услуги како и сите граѓани. Овие лица се под висок здравствен ризик, што вклучува предозираност и смрт, ширење на заразни болести (ХИВ, жолтица од типот Б и Ц) и нарушено соматско и ментално здравје. Дополнително, како резултат на нивната маргинализација, тие немаат доволно капацитет да се борат за остварување на своите права, при што е неопходно преземање на активности за информирање, унапредување и заштита на нивните права како пациенти.