Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПАРАПРАВ...

w

Право на здравствена заштита-воспоставување на параправна помош во заедницата

32 pages, pdf
 Download Back


Право на здравствена заштита-воспоставување на параправна помош во заедницата


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 32 pages, pdf


Description

Ромите во РМ се маргинализирани од повеќе аспекти во јавниот и во општествениот живот, а особено во однос на остварувањето на правото на здравствена заштита, здравствено осигурување и заштита на правата на пациентите. Ваквата состојба се потврдува и од наодите на одредени истражувања кои, покрај и онака лошата состојба, укажуваат на постоење на дискриминаторски практики што ги оневозможуваат Ромите во целосно уживање на човековите права.