Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВОДИЧ ЗА ПСИХОЛОШКА ПОМОШ И ПОДРШКА НА ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈ...

w

Водич за психолошка помош и подршка на жртвите на семејно насилство: програма за работа на психолошко советувалиште за семејно насилство

52 pages, pdf
 Download Back


Водич за психолошка помош и подршка на жртвите на семејно насилство: програма
за работа на психолошко советувалиште за семејно насилство


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2010

Volume: 52 pages, pdf


Description

Отворањето на првото психолошко советувалиште за жртвите на семејно насилство, подготовката и објавувањето на оваа публикација се дел од активностите спроведени во рамки на проектот Превенција и елиминирање на семејното насилство во Македонија. Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - ЕСЕ и Women against violence - Europe како организации со долгогодишно искуство на ова поле го спроведоа овој проект во партнерство со Министерството за труд и социјална политика на РМ. Овој проект финансиски беше поддржан од страна на Владата на Република Австрија, односно од Министерството за труд, социјална политика и заштита на правата на потрошувачите на Република Австрија. Отворањето на првото психолошко советувалиште, кое претставува прво специјализирано советувалиште во земјата, несомнено е голем исчекор во долгогодишните напори за обезбедување целосен, а со тоа и соодветен систем за заштита на жртвите на овој вид на насилство.