Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА...

w

Анализа на состојбата на Ромите во Република Македонија во однос на опфатот со здравственото осигурување

7 pages, pdf
 Download Back


Анализа на состојбата на Ромите во Република Македонија во однос на опфатот со здравственото осигурување


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 7 pages, pdf


Description

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ– ЕСЕ во рамките на проектот „Здравје за сите, здравје за Ромите” поддржано од Фондацијата Институт Отворено Општество поттикна процес на анализа на состојата на Ромите во однос на нивниот пристап и опфат со здравственото осигурување. За таа цел формиравме работна група составена од претставници од Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, Медицински факултет, Министерството за труд и социјална политика, НВО-и, претставници од локална самоуправа и Центри за социјална работа.